divendres, 7 de desembre de 2012

ELS FONAMENTS DE LA DEMOCRÀCIA: L'AUTOGOVERN DE LA CIUTADANIA, EL CONSENTIMENT


Són tots els ciutadans i ciutadanes —i no pas una elit o una classe social dominant— els únics titulars legítims del po­der. I si el deleguen en els governants, només ho han de fer de manera voluntària i ex­plícita. En definitiva, la capacitat de practicar la política la tenen tots els ciuta­dans, sense exclusions. Teòrics com Rousseau són molt emfàtics en la definició de democràcia segons aquest criteri. Històricament, s'han ideat quatre mecanismes perquè els ciutadans puguin dur a terme aquest autogovern: el consentiment, la representació, la participació i la intercessió.

 Els primers teòrics de la democràcia subratllaven que els governs havien de comptar amb el consentiment dels governats per continuar en el seu lloc i que, en absència d'aquest consentiment, esdevenien governs il·legítims. Aquesta és la visió de Burke i de Locke, i és explícita a la Declaració d'independència dels EUA. Cal notar que, amb el mecanisme del consentiment, l'autogovern no es garanteix en el procés de formació del govern, sinó durant el seu funcionament habitual. Això podria identificar-se amb la democràcia popular comunista com amb la democràcia presidencialista com amb una dictadura populista.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada