dilluns, 10 de desembre de 2012

ELS FONAMENTS DE LA DEMOCRÀCIA: AUTOGOVERN DE LA CIUTADANIA, LA INTERCESSIÓ


Són tots els ciutadans i ciutadanes —i no pas una elit o una classe social dominant— els únics titulars legítims del po­der. I si el deleguen en els governants, només ho han de fer de manera voluntària i ex­plícita. En definitiva, la capacitat de practicar la política la tenen tots els ciuta­dans, sense exclusions. Teòrics com Rousseau són molt emfàtics en la definició de democràcia segons aquest criteri. Històricament, s'han ideat quatre mecanismes perquè els ciutadans puguin dur a terme aquest autogovern: el consentiment, la representació, la participació i la intercessió.


El quart dels mecanismes per a l'autogovern, la intercessió, pretén idear un concepte intermedi entre la representació i la participació. La presa de decisions polítiques no les fan ni els representants polítics ni la totalitat dels ciutadans, sinó que hi intervenen multitud de grups (sindicats, patronals, associacions pro­fessionals, afectats, etc.) que representen els diversos interessos dels ciutadans. Això vol dir que l'autogovern s'exerceix mitjançant la participació de diverses corporacions confrontades, que poden ser diferents en cada decisió, però que sempre seran moltes. D'aquí que els teòrics d'aquesta visió plantegin substituir el concepte de democràcia pel de poliarquia ja que pensen que la democràcia és un ideal impossible i que el govern de la majoria es desenvolupa de manera efectiva a través del diàleg dels representants dels diferents grups que formen la comunitat. Això podria identificar-se amb la democràcia orgànica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada