diumenge, 9 de desembre de 2012

ELS FONAMENTS DE LA DEMOCRÀCIA: AUTOGOVERN DE LA CIUTADANIA, LA PARTICIPACIÓ


Són tots els ciutadans i ciutadanes —i no pas una elit o una classe social dominant— els únics titulars legítims del po­der. I si el deleguen en els governants, només ho han de fer de manera voluntària i ex­plícita. En definitiva, la capacitat de practicar la política la tenen tots els ciuta­dans, sense exclusions. Teòrics com Rousseau són molt emfàtics en la definició de democràcia segons aquest criteri. Històricament, s'han ideat quatre mecanismes perquè els ciutadans puguin dur a terme aquest autogovern: el consentiment, la representació, la participació i la intercessió.

El tercer dels mecanismes per a l'autogovern, la participació, parteix de la convicció justament contrària: que l'única manera de garantir que els ciutadans són els únics titulars legítims del poder és que siguin precisament tots aquests ciutadans els qui prenguin les decisions polítiques. Això no és només la materialització d'un principi teòric, sinó que també té conseqüències pràctiques positives: per exemple, les decisions preses amb aquest mecanisme es correspondran de manera més precisa amb les preferides per la ciutadania, o la deliberació que pressuposa aquest mecanisme generarà ciutadans més informats i més compromesos, etc. Fins fa relativament poc, la manera més operativa perquè els ciuta­dans adoptessin les decisions polítiques era a través dels referèndums, però recentment s'hi han afegit noves tècniques de participació ciutadana: pressupostos participatius, enquestes deliberatives, consells ciutadans... Això podria identificar-se amb la democràcia directa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada